Nepali (नेपाली)

  1. समयमै गरिएको सम्बोधनले सम्बन्ध सुदृध र सम्बृद्द बनाउछ।
  2. समयले मनिसलाई शहनशिल बनाउछ ।
  3. सुझाब – कसैले सजिलै लिन्छ त कसैले सकस भएर
  4. करुणामय vs कोरोना भय Mindset: I am NOT against culture but against compromise in coordination of closeness between colleagues

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top